Sunday, June 27, 2010

Το ασφαλιστικό είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα ...

... παρά τα όσα του προσάπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάλιστα, κάποιες από τις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας είναι τόσο αστήρικτες, που ο ουδέτερος παρατηρητής μπορεί να τις αποδώσει και σε προστασία κεκτημένων εκ μέρους των ίδιων των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αιτίαση νο. 1:
Δεν μπορεί να παρέχεται στους Υπουργούς εξουσιοδότηση, ώστε αυτοί να καθορίζουν το ύψος της σύνταξης και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτής. Μόνο με ειδικό νόμο που θα ψηφίζει κάθε φορά η Βουλή επιτρέπεται να ορίζεται το ύψος των συντάξεων, κατά την ερμηνεία αυτή. Φέρεται ότι η ρύθμιση του νομοσχεδίου για την εξουσιοδότηση στους Υπουργούς είναι αντίθετη στο άρθρο 80 § 1 του Συντάγματος, που ορίζει: "Μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του κράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο". Φυσικά, η διατύπωση αυτή δεν αναφέρεται στον καθορισμό των προϋποθέσεων, των εισφορών και του ύψους της συντάξεως (που, ούτως ή άλλως, γινόταν στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι σήμερα με υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα), αλλά στην καθιέρωση κάποιας καινούργιας σύνταξης ή μισθού. Δηλαδή η τροποποίηση του ύψους των συντάξεων ή ο καθορισμός του ύψους των εισφορών δεν απαιτείται να γίνεται με ειδικό νόμο, από το άρθρο 80 του Συντάγματος.

Αιτίαση νο. 2:
Δεν θεωρείται σαφής η διάταξη για τη μεταβίβαση συντάξεως σε ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα. Παρ' όλο που η διάταξη θα μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα, μάλλον είναι αρκετά σαφείς οι προϋποθέσεις που τίθενται για τη μεταβίβαση συντάξεως, εν πάση περιπτώσει, όμως, είναι κάτι που διορθώνεται με μια αναδιατύπωση.

Αιτίαση νο. 3:
Αντιτίθεται στο άρθρο 20 (προφανώς εννοεί το 25) § 1 του Συντάγματος η πρόβλεψη, κατά την οποία το κράτος δεν θα καλύπτει πλέον τα ελλείμματα των επικουρικών ταμείων. Η λογική που έχω δει να προβάλλεται για την αιτίαση αυτή είναι η εξής: Το άρθρο 25 προβλέπει ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου τελούν υπό την εγγύηση του κράτους. Το άρθρο 22 § 5 του Συντάγματος ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Από το συνδυασμό των δύο αυτών διατάξεων προκύπτει ότι το κράτος πρέπει να εγγυάται ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη και τα επικουρικά, θα μπορούν να πληρώνουν τις συντάξεις τους, άρα, εν ανάγκη, να καλύπτει τα ελλείμματά τους.

Φυσικά η ανάγνωση αυτή είναι εντελώς στρεβλή και παραγνωρίζει το ρόλο του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά και το διανεμητικό χαρακτήρα του συστήματος (για τον οποίο θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα): κανονικά η εξασφάλιση σύνταξης θα έπρεπε να εξαντλεί την υποχρέωση του κράτους εκ του άρθρου 22 § 5 του Συντάγματος. Πράγματι, με την καθιέρωση της βασικής σύνταξης με το νέο νομοσχέδιο, το κράτος εκπληρώνει την αποστολή του αυτή. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το κράτος, δηλαδή όλοι εμείς, θα φορτωνόμαστε την κάθε ανεύθυνη απόφαση της ηγεσίας ενός επικουρικού ταμείου, για να δίνει όλο και μεγαλύτερες συντάξεις στα μέλη του. Ακόμη περισσότερο, η παροχή συντάξεων από ένα ελλειμματικό ταμείο, δηλαδή από αποθεματικά που δεν έχει, δεν είναι συνταγματικό, ατομικό δικαίωμα, από αυτά που το κράτος εγγυάται, σύμφωνα με το άρθρο 25 § 1 του Συντάγματος. Διαφορετικά, το κάθε ταμείο θα μπορούσε να υπόσχεται ό,τι συντάξεις νάναι, χωρίς αναλογιστική μελέτη (η οποία αποτελεί, σύμφωνα με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρέωση που απορρέει από το Σύνταγμα πριν από κάθε μεταβολή του ύψους των συντάξεων) και το κράτος να τρέχει να τα καλύπτει αυτά.

Αιτίαση νο. 4:
Είναι αντίθετη με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για προστασία της ιδιοκτησίας η προβλεπόμενη αναστολή στη χορήγηση της σύνταξης, όσων εργάζονται. Αν προσέξει κάποιος, όμως, θα δει ότι η αναστολή αυτή είναι πλήρης για όσους είναι κάτω των 55 ετών, δηλαδή έχουν πάρει εντελώς πρόωρη σύνταξη! Και για τους υπολοίπους είναι μερική, έστω και πολύ σοβαρή (μέχρι 70%). Όμως το ΕΔΔΑ ουδέποτε θεώρησε ότι η αναστολή της σύνταξης παραβιάζει δικαίωμα στην περιουσία. Επίσης, έχει κρίνει όχι μόνο ότι το δικαίωμα στη σύνταξη, στο βαθμό που προστατεύεται από το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν είναι δικαίωμα σε καθορισμένο ύψος συντάξεως, αλλά και ότι μπορεί να υποχωρήσει, όταν διακυβεύεται ολόκληρη η βιωσιμότητα ενός διανεμητικού (pay as you go) συστήματος, όπως είναι το δικό μας. Έτσι, παρά τις προφανείς ιδεολογικές αντιρρήσεις που θα είχαμε κατ' αρχήν σε μια τέτοια ρύθμιση, αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αντίκειται στο Σύνταγμα.

Αιτίαση νο. 5:
Αυτή δεν την κατάλαβα καθόλου, γιατί δεν υπάρχει στο Σύνταγμα κάποια διάταξη, η οποία να ορίζει ή από την οποία να συνάγεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ασφαλίζονται διαφορετικά από τους υπολοίπους. Εξ άλλου, η αρχή της ισότητας, κατά την οποία όσοι δίνουν ίδιες εισφορές θα πρέπει να προσδοκούν ίδιες συντάξεις, εξυπηρετείται με τη δραστική μείωση των ταμείων, γιατί όσο περισσότεροι υπάγονται στο ίδιο ταμείο, τόσο πιο δύσκολο θα είναι, με διάφορα προσχήματα, να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Κοντολογίς, δεν βλέπω κανένα συνταγματικό πρόβλημα με το κατατεθέν νομοσχέδιο. Αν βρεθεί κάτι, αυτό θα έχει να κάνει είτε με την αναστολή της συνταξιοδότησης (η σχετική διάταξη μπορεί να καταργηθεί, χωρίς σπουδαία επιβάρυνση του προϋπολογισμού), είτε με την ασαφή διατύπωση των διατάξεων για τη μεταβίβαση σύνταξης. Αλλά ακόμη και η διαδικασία καθορισμού του ύψους των συντάξεων μπορεί είτε να γίνει από το νόμο με κάποιο σταθερό τύπο, είτε να γίνει αρχικά και να απαιτείται απόφαση της Βουλής για την αύξηση των συντάξεων ή να προβλεφθεί ένας μαθηματικός τύπος για την αυτόματη μείωσή τους, σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείμματα που δεν μπορούν να καλυφθούν. Σε καμμία περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να διατηρηθεί η εγγύηση του κράτους στα ελλείμματα των διαφόρων ταμείων και δεν υπάρχει κανένα απολύτως συνταγματικό εμπόδιο σε κάτι τέτοιο.

Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε οπωσδήποτε να γίνει νόμος του κράτους!

Ποιο ασφαλιστικό θέλουν να διατηρήσουν ...

όσοι θα απεργήσουν στις 29 Ιουνίου;

Το σύστημα των πολλών αδικιών, όπου
 • η μια γενιά (νεώτερη) πληρώνει τις συντάξεις της άλλης;
 • η κοινωνία πληρώνει (μέσω φόρων υπέρ τρίτων) τις εισφορές των "ευγενών" ταμείων (στα οποία περιλαμβάνεται και αυτό των δημοσιογράφων, οι οποίοι δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ εισφορά);
 • το κράτος εγγυάται (με τις εθελούσιες ΟΤΕ, ΟΛΠ, την ανάληψη των χρεών του ταμείου της ΔΕΗ) τις συντάξεις των προνομιούχων;
 • το ασφαλιστικό σύστημα αναλαμβάνει το κόστος κάθε προεκλογικής παροχής της κάθε κυβέρνησης (αντιστασιακοί, τρίτεκνοι κ.λπ.);
 • το σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει, επειδή υπάρχουν συνταξιούχοι (μητέρες - και πατέρες πλέον - με ανήλικα τέκνα) που εργάζονται 15 και 20 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 50;
 • υπάρχει τεράστιο γραφειοκρατικό κόστος, γιατί διατηρούνται στην πραγματικότητα στη ζωή πάνω από 200 ταμεία;

Και αντιμάχονται ένα νομοσχέδιο, που παρά τις αδυναμίες του έχει εξορθολογιστικό χαρακτήρα, επειδή
 • καταργεί τις αδικίες μεταξύ των ταμείων
 • εξορθολογίζει τα όρια ηλικίας, ώστε το σύστημα να μην καταρρεύσει και να μην πληρώνουν οι νεώτερες γενιές συντάξεις της περασμένης γενιάς
 • περιορίζει την αιμορραγία του δημοσίου για τη στήριξη στα (προνομιούχα κυρίως) ταμεία
 • ξεκαθαρίζει και ξεχωρίζει τους σκοπούς της σύνταξης σε προνοιακό και αναλογικό
 • μειώνει δραστικά τον αριθμό των ταμείων και την αντίστοιχη γραφειοκρατία
 • ξεκινά να ισχύει σχετικά σύντομα, ώστε να προλάβει κι άλλη συσσώρρευση συντάξεων εις βάρος της νεώτερης γενιάς.
Φυσικά αντιδρούν οι ευνοημένοι του συστήματος - κατά πρώτον, οι εκπρόσωποι των παλαιότερων γενεών, που χάρισαν τα προνόμια στους εαυτούς τους εις βάρος της δικής μας γενιάς - κατά δεύτερον, όσοι υπάγονται στα προνομιούχα ταμεία, που τα τάιζε είτε ο κρατικός προϋπολογισμός απ' ευθείας, είτε μέσω των "κοινωνικών πόρων". Ο Πρωθυπουργός, με μια σπάνια γι' αυτόν ευθύτητα, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν απαραίτητο, πέρα και ανεξαρτήτως των όρων που συμφωνήθηκαν με το Μνημόνιο.

Άραγε συνειδητοποιεί η γενιά μας πόσες αδικίες εις βάρος της διορθώνει αυτό το (σε καμμία περίπτωση τέλειο) νομοσχέδιο; Αντιλαμβάνεται τι προνόμια προστατεύουν οι απεργοί; Και ότι τα προνόμια αυτά θα επιβαρύνουν εμάς;

Είναι απολύτως κρίσιμο να περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Μπορεί να μην είναι αυτό που θα ονειρευόμασταν, αλλά συνιστά πολύ μεγάλη πρόοδο, σε σχέση με το ισχύον. Και είναι ανάγκη η κοινωνία, και ιδίως οι νεώτερες γενιές, να το στηρίξουν - γιατί θα κληθούν, σε αντίθετη περίπτωση, να φέρουν το βάρος της διατήρησης του παλαιού συστήματος.

Monday, June 21, 2010

Δεν είναι φίμωση αυτό το πράγμα;

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το όργανο που είναι επιφορτισμένο με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου στις τηλεοπτικές εκπομπές, ελέγχει τις διαφημίσεις της Toyotomi για τα κλιματιστικά, ενώ ενοχλήθηκε και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Γιατί; Γιατί οι διαφημίσεις λένε ότι ήλθε η ώρα να πάρει κάθε έλληνας τη μίζα του και ότι ενεργοποιείται το ιαπωνικό πακέτο στήριξης - αναφορές, οι οποίες απαξιώνουν, λέει, το πολιτικό σύστημα! Και, για το λόγο αυτό, τα κανάλια τις απέσυραν, υπό το φόβο κυρώσεων εκ μέρους του ΕΣΡ - το οποίο επέβαλε πρόστιμο € 70.000 στο σταθμό Extra Channel για κάτι παρόμοιο: επειδή είχε εκπομπή, στην οποία ο παρουσιαστής "ανέχθηκε" απαξιωτικά σχόλια τηλεθεατών, που ζητούσαν να μπουν κάποιοι (ρητώς κατονομαζόμενοι) πολιτικοί στη φυλακή για διαφθορά.

Το εκπληκτικό είναι ότι, στην αιτιολογία, το ΕΣΡ αναφέρει: "Όμως κατ' αυτόν τον τρόπο οικειοποιήθηκε η εκπομπή εξουσίες της δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμοδία για να αποφανθεί επί αξιοποίνων πράξεων. Αποτέλεσμα της εκπομπής, η οποία έλαβε την ως άνω μορφή, είναι η απαξίωση της εννόμου τάξεως της χώρας, η αναφορά συγκεκριμένων προσώπων ως ενόχων άνευ αισθήματος ευθύνης και η έλλειψη δικαίας, ορθής και αξιοπρεπούς αντιμετωπίσεως των εν λόγω προσώπων ...".

Δηλαδή ο ελεγκτικός ρόλος του Τύπου πάει περίπατο! Και μάλιστα σε περιπτώσεις, πολλές εκ των οποίων θα καλυφθούν από τις διατάξεις περί παραγραφής που θέσπισε ο πολιτικός κόσμος για την αυτοπροστασία του. Ακόμη πιο θλιβερό είναι ότι η κριτική της εκτεταμένης, όπως φαίνεται, διαφθοράς μεταξύ των πολιτικών αντιμετωπίζεται ως απαξίωση της εννόμου τάξεως της χώρας - δηλαδή η δημόσια κριτική για τη διαφθορά είναι που φέρνει την απαξίωση του συστήματος, το οποίο δεν είχε απαξιωθεί πιο πριν, από την ατιμωρησία (εν πολλοίς καθιερωμένη και θεσμικά) των διεφθαρμένων πολιτικών παραγόντων! Τι να πει κανείς και για την αποκλειστική αρμοδιότητα (κατά το ΕΣΡ) της δικαιοσύνης για αποφανθεί επί αξιοποίνων πράξεων; Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προβάλλεται δημοσίως άποψη, ειδικά όταν πρόκειται για πράξεις που έχουν δημιουργήσει αίσθηση; Στο κάτω-κάτω, η εν λόγω εκπομπή, όπως και οποιαδήποτε εκπομπή, δεν ανατρέπει το τεκμήριο αθωότητας, γιατί δεν δικάζει, δεν πρόκειται να στείλει η εκπομπή κάποιον στη φυλακή και ούτε επηρεάζει τους δικαστικούς λειτουργούς. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα η έκφραση απόψεως από πολίτες (που "ανέχεται" ο δημοσιογράφος) από τη δικαστική καταδίκη, ενώ η δημοσιότητα των δικών γίνεται ακριβώς για να κρίνεται ακόμη και η δικαιοσύνη.

Με άλλα λόγια, οι πολιτικοί έχουν φροντίσει με την αναθεώρηση του άρθρου 86 παρ. 3 του Συντάγματος, να προστατεύονται από τη δικαιοσύνη. Τώρα έρχεται και το ΕΣΡ να τους προστατεύει από την κοινή γνώμη! Με αποτέλεσμα ο έλεγχος της κοινής γνώμης, από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της δημοκρατίας, όπως και η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της εκφράσεως, να καταπνίγεται, προς όφελος του κρατούντος πολιτικού κατεστημένου.

Sunday, June 6, 2010

Οι μισθοί των δικαστών ή πώς ο καθένας γράφει ό,τι νάναι

Ο Αρεοπαγίτης και Πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου απαντά σήμερα, στο Βήμα, σε άρθρο του Καθηγητή κου. Γεράσιμου Βώκου που είχε δημοσιευθεί προ ημερών στην ίδια εφημερίδα. Η ποιότητα και των δύο άρθρων μας κάνει να ανησυχούμε τόσο για το επίπεδο των καθηγητών των Πανεπιστημίων μας, όσο και για το ενδεχόμενο ακόμη και οι δικαστές μας να καταλαμβάνονται από συντεχνιακή αντίληψη.

Ο κ. Βώκος αναφέρεται σε οφειλές του κράτους προς τους δικαστικούς, τις οποίες σχετίζει με την οικονομική κρίση και τα μέτρα, αναφέροντας ότι ωφελημένοι από την κρίση βγαίνουν τελικώς οι δικαστές. Αυτό είναι διπλά ανακριβές: αφ' ενός γιατί τα μέτρα προβλέπουν αρκετά σημαντικές περικοπές και στους μισθούς των δικαστικών λειτουργών, αφ' ετέρου διότι η καταβολή των ποσών που αναφέρει ο κ. Βώκος στο άρθρο του είναι σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών και, άρα, υποχρεωτικές για το κράτος και ανεξάρτητες από το μνημόνιο - πράγμα που θα μπορούσε να διαπιστωθεί με στοιχειωδώς επιμελή έρευνα. Δυστυχώς, όμως, η απάντηση του κ. Αθανασίου ενώ επισημαίνει αυτά τα πράγματα, είναι απογοητευτική, κυρίως ως προς το ύφος (γιατί κανείς, που ξέρει πώς λειτουργούν τα δικαστήρια, δεν μπορεί να έχει ουσιαστική αντίρρηση σε πολλές από τις επισημάνσεις του), αλλά κυρίως για την απόκρυψη της πραγματικής αιτίας της δικαστικής οφειλής των αναδρομικών, μολονότι μέμφεται τον κ. Βώκο που δεν έχει ενημερωθεί σχετικώς.

Τα αναδρομικά αυτά επιδικάσθηκαν με μια σειρά από αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος (του λεγομένου Μισθοδικείου), το οποίο πράγματι αποτελείται από τρεις ανωτάτους δικαστές, τρεις καθηγητές Νομικής και τρεις δικηγόρους. Έτσι, οι δικαστές είναι πράγματι μειοψηφία στη σύνθεσή του. Ωστόσο, οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη σύνθεση, αλλά και οι καθηγητές της Νομικής (που κατά κανόνα επίσης δικηγορούν) έχουν κάθε λόγο να φοβούνται να βγάλουν απόφαση αντίθετη με τα συμφέροντα των δικαστών. Έτσι, η αμεροληψία τους δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων δεδομένη.

Έτσι, με την (βασική) απόφαση 13/2006 το Μισθοδικείο έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι οι δικαστές δικαιούνται αυξήσεως, και δη αναδρομικής, στους μισθούς τους, προκειμένου να εξομοιωθεί ο μισθός του Προέδρου του Αρείου Πάγου με αυτόν του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων). Οι δικαστές, με άλλα λόγια, δικαιούνται της καταβολής αναδρομικών μισθών όχι επειδή το κράτος δεν τους έδωσε αυτά που τους είχε υποσχεθεί και που είχε νομοθετήσει με το ενιαίο μισθολόγιο των δικαστών, αλλά επειδή έκανε το σφάλμα να χορηγήσει σε μετακλητό υπάλληλο μιας ανεξάρτητης αρχής μισθό μεγαλύτερο από αυτόν του Προέδρου του Αρείου Πάγου! Το λάθος αυτό στοιχίζει στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο του κ. Βώκου (στοιχείο, το οποίο ο κ. Αθανασίου δεν αμφισβήτησε), 235 εκατομμύρια ευρώ!

Κατά τη γνώμη μου οι δικαστές θα έπρεπε να αμείβονται πάρα πολύ καλά - να συγκεντρώνουν την αφρόκρεμα του νομικού κόσμου της χώρας, αλλά και να μπορούν να ελέγχονται για τις αποφάσεις τους και τις επιδόσεις τους εν γένει. Μην κρυβόμαστε, πολλές από τις δυσλειτουργίες στη δικαιοσύνη οφείλονται εν πολλοίς και σε ανεπαρκείς δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι επισκιάζουν πολλούς πραγματικά εξαιρετικούς συναδέλφους τους. Και πολλοί πολίτες, για τους οποίους η εμπλοκή με τη δικαιοσύνη αποτελεί πολύ οδυνηρή διαδικασία, γεμάτη καθυστερήσεις και αστοχίες, η καταβολή ενός τέτοιου ποσού στους δικαστές σήμερα αποτελεί, έστω και άδικα, πρόκληση.

Saturday, June 5, 2010

Πού πάνε τα χρήματά μας - πολιτισμός και θέατρο

Από συνταξιούχους μπορεί να κόβουμε, αλλά από τον πολιτισμό ποτέ! Ανακοινώθηκαν οι επιχορηγήσεις σε ομάδες θεάτρου και χορού από το Υπουργείο Πολιτισμού - μπορείτε να τις δείτε σ' αυτό το πινακάκι. Κι εγώ, ενδεικτικά, είπα να δω τι είναι αυτά τα θέατρα, που επιδοτεί το κράτος με € 2.161.750 από τα χρήματα των φορολογουμένων, και είδα τα δυο πρώτα στη λίστα (ίσως αδικήσω τα υπόλοιπα).

Είδα, κατ' αρχήν, το θέατρο Άττις - του οποίου η παράσταση για το 2008 και το 2009 που θα βρείτε να "παίζει" πιο πολύ στο google ήταν το έργο Mauser του περίφημου Heiner Mueller, με τις πινελιές του σκηνοθέτη κου. Θεόδωρου Τερζόπουλου. Στην εκδοχή αυτή τα καθίσματα των θεατών είναι καλυμμένα με φωτογραφίες "αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου", ενώ "ο ύμνος της Τρίτης Διεθνούς θα δίνει το πρόσταγμα, η φωνή του Λένιν θα αντηχεί", προκαλώντας το ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, και "... πάσης φύσεως αριστερών". Άξια τα € 112.500 ευρώ, λοιπόν! (α, και το εισιτήριο για τις παραστάσεις αυτές στοίχιζε € 20)

Το Θέατρο Νέου Κόσμου, που επιχορηγείται με € 105.000, ενδιαφέρεται για τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο της τέχνης. Εντύπωση προκαλεί ότι το συγκεκριμένο θέατρο έχει πολλούς χορηγούς: εκτός από το κρατικό Ραδιόφωνο, είναι άλλοι τρεις ραδιοσταθμοί και η ιστοσελίδα mixtape.gr. Η εντύπωση αυτή είναι θετική, διότι δείχνει ότι το θέατρο αυτό μπορεί να βρει πόρους και εκτός κράτους, ενώ έχει πολλές παραστάσεις φέτος (με εισιτήρια από € 12 έως € 22, ανάλογα με την παράσταση)- δεν ξέρω γιατί να πρέπει να το επιδοτούμε εμείς.

Πρόκειται, και στις δύο περιπτώσεις (όπως και στις επόμενες, που είδα), για θέατρα που απευθύνονται στο κοινό, έχουν εισιτήρια, έχουν αρκετές παραγωγές, έχουν πρόσβαση σε χορηγούς. Γιατί να ξοδεύουμε γι' αυτά τα θέατρα 2 εκατομμύρια; Δηλαδή χωρίς την επιχορήγηση θα έσβηναν; Μήπως δεν πρέπει να έχουμε αξίωση για ορθολογική διαχείριση των δικών τους πόρων (λ.χ. άλλη τιμή εισιτηρίου ή άλλες αμοιβές στους συντελεστές ή επιδίωξη περισσότερων χορηγιών ή μείωση κόστους κ.λπ.). Α, και όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να συζητάμε για την ποιότητα των παραστάσεων, των ηθοποιών, της σκηνοθεσίας κ.λπ. Και μήπως αυτό λέει κάτι, για το πόσο ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες - ή εμείς, η πλέμπα, δεν ξέρουμε από αυτά και είμαστε αμόρφωτοι, και γι' αυτό έρχεται το κράτος, μας παίρνει τα χρήματα και τα δίνει εκεί που χρειάζεται, για να μας μορφώσει;

Friday, June 4, 2010

Back to basics: απαραίτητη η ευνομία

Πώς θα τα καταφέρει η κυβέρνηση να λάβει και να επιβάλει μέτρα, όταν όχι μόνο δεν επιβάλλει το νόμο, αλλά κάμπτεται κι όλας από τις παράνομες αντιδράσεις των συμφερόντων κάθε φορά; Αυτή τη φορά ήσαν οι ψαράδες, οι οποίοι απέκλεισαν την είσοδο σε λιμάνια (Πειραιάς, Βόλος) και είδαν τα αιτήματά τους να ικανοποιούνται.

Τι μήνυμα δίνει αυτή η υποχωρητικότητα; Μπλοκάρετε τους δρόμους, αποκλείστε τα λιμάνια, καταλάβετε τα κτήρια, ταλαιπωρήστε την κοινωνία και θα διατηρήσετε έτσι τα προνόμιά σας; Αυτή είναι η χώρα μας; Το κράτος, όπου ο τσαμπουκάς θριαμβεύει;

Χρειάζεται η κυβέρνηση, πριν από οτιδήποτε άλλο, να αναγνωρίσει και να επιβάλει το αυτονόητο: τη στοιχειώδη ευνομία.